Noktalama İşaretleriYeni Ders Notu

Noktalama İşaretleri Ders Notu

Noktalama İşareti Ders Notunu indirmek için aşağıdaki (mavi) linki tıklayınız. 

Noktalama İşaretleri Ders Notu(İndir)

Noktalama işaretleriyle ilgili diğer dokümanlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Ders Notu İçin: 

Noktalama İşaretleri Ders Notu     

Noktalama İşaretleri Çalışma Kağıdı Linkleri

Noktalama İşareti Çalışma Kağıdı-1

Noktalama İşareti Çalışma Kağıdı-2

Noktalama İşareti Çalışma Kağıdı-3

Noktalama İşareti Çalışma Kağıdı-4

Nokta İşareti Çalışma Kağıdı           

Virgül İşareti Çalışma Kağıdı           

İki Nokta Çalışma Kağıdı                 

Üç Nokta Çalışma Kağıdı                 

Noktalı Virgül Çalışma Kağıdı         

Ünlem İşareti Çalışma Kağıdı           

Kesme İşareti Çalışma Kağıdı           

Kısa Çizgi Çalışma Kağıdı                 

Soru İşareti Çalışma Kağıdı             

Uzun Çizgi Çalışma Kağıdı               

Noktalama İşaretleri Test Linkleri

Noktalama İşaretleri Test-1

Noktalama İşaretleri Test-2

Noktalama İşaretleri Test-3

Noktalama İşaretleri Test-4

Nokta İşareti Testi               

Virgül İşareti Testi               

İki Nokta Testi                     

Noktalı Virgül Testi             

Soru İşareti Testi                 

Üç Nokta Testi                   

Kesme İşareti Testi             

Yay Ayraç Testi                   

Ünlem İşareti Testi             

NOKTALAMA İŞARETLERİ DERS NOTU 

Duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek, cümlenin yapısını ve duraklama noktalarını belirlemek, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmek üzere noktalama işaretleri kullanılır.
Noktalama işaretlerinden nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru, ünlem, tırnak, ayraç ve kesme işaretleri ait oldukları kelimelere bitişik olarak yazılır ve kesme dışındaki işaretlerden sonra bir harf boşluğu ara verilir.

Nokta ( . )

1. Cümlenin sonuna konur: Türk Dil Kurumu, 1932 yılında kurulmuştur.
Saatler geçtikçe yollara daha mahzun bir ıssızlık çöküyordu. (Reşat Nuri Güntekin)

2. Bazı kısaltmaların sonuna konur: Alb. (albay), Dr. (doktor), Yrd. Doç. (yardımcı doçent), Prof. (profesör), Cad. (cadde), Sok. (sokak), s. (sayfa), sf. (sıfat), vb. (ve başkası, ve benzeri, ve benzerleri, ve bunun gibi), Alm. (Almanca), Ar. (Arapça), İng. (İngilizce) vb.

3. Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur: 3. (üçüncü), 15. (on beşinci); II. Mehmet, XIV. Louis, XV. yüzyıl; 2. Cadde, 20. Sokak, 4. Levent vb.

4. Arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlardan yalnızca sonuncu rakamdan sonra nokta konur:
3, 4 ve 7. maddeler; XII – XIV. yüzyıllar arasında vb.

5. Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur:
I. 1. A. a.
II. 2. B. b.

6. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur: 29.5.1453, 29.X.1923 vb.

UYARI: Tarihlerde ay adları yazıyla da yazılabilir. Bu durumda ay adlarından önce ve sonra nokta kullanılmaz: 29 Mayıs 1453, 29 Ekim 1923 vb.

7. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:
Tren 09.15’te kalktı. Toplantı 13.00’te başladı.
Tören 17.30’da, hükûmet daireleri kapandıktan yarım saat sonra başlayacaktır. (Tarık Buğra)

8. Kitap, dergi vb.nin künyelerinin sonuna konur:
Agâh Sırrı Levend, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, TDK Yayınları, Ankara, 1960.

9. Dört ve dörtten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta konur: 1.000,
326.197, 49.750.812 vb.

10. Genel ağ adreslerinde kullanılır: http://tdk.gov.tr

11. Matematikte çarpma işareti yerine kullanılır: 4.5=20, 12.6=72 vb.

Virgül ( , )

1. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur:
Fırtınadan, soğuktan, karanlıktan ve biraz da korkudan sonra bu sıcak,
aydınlık ve sevimli odanın havasında erir gibi oldum. (Halide Edip Adıvar)
Sahilde dolaşmayı, arkadaşlarımla sohbet etmeyi, Tv izlerken uyuyakalmayı çok özledim.

2. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur:
Umduk, bekledik, düşündük. (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

Geldim, gördüm ve anladım.
Seviyordu, kimseye söylemiyordu, duygularını içine hapsetmişti. İyiydi, hoştu, anlayışlıydı ve zekiydi.

3. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konur:
Saniye Hanımefendi, merdivenlerde oğlunun ayak seslerini duyar duymaz, hasretlisini karşılamaya atılan bir genç kadın
gibi koltuğundan fırlamış ve ona kapıyı kendi eliyle açmaya gelmişti. (Yakup Kadri)

4. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur:
Zemin bu kadar koyu bir kırmızıya dönüşünce, bir an için de olsa, belirginliğini yitiriverdi sivilceleri. (Elif Şafak)
Şimdi, efendiler, müsaade buyurursanız, size bir sual sorayım. (Atatürk)

5. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur:
Akşam, yine akşam, yine akşam,
Göllerde bu dem bir kamış olsam! (Ahmet Haşim)

6. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur:
Adana’ya yarın gideceğim, dedi.
Aç karnına sigara içmekle hiç de iyi etmiyorsun, dedi. (Necati Cumalı)

7. Konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlesinin bitimine konur:
– Bu akşam Datça’ya gidiyor musunuz, diye sordu.

8. Edebî eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur:
Bahçe kapısını açtı. Sermet Bey’e,
– Bu anahtar köşkü de açar, dedi. (Ömer Seyfettin)

9. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren
hayır, yok, evet, peki, pekâlâ, tamam, olur, hayhay,
baş üstüne, öyle, haydi, elbette gibi kelimelerden sonra konur:
Peki, gideriz. Olur, ben de size katılırım. Hayhay, memnun oluruz. Haydi, geç kalıyoruz.
Evet, kırk seneden beri Türkçe merhale merhale Türkleşiyor. (Yahya Kemal Beyatlı)

10. Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını
göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için kullanılır:

Bu, tek gözlü, genç fakat ihtiyar görünen bir adamcağızdır. (Halit Ziya Uşaklıgil)
Bu gece, eğlenceleri içlerine sinmedi. (Reşat Nuri Güntekin)

11. Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur:
Efendiler, bilirsiniz ki hayat demek, mücadele, müsademe demektir. (Atatürk)
Sayın Başkan, Sevgili Kardeşim, Değerli Arkadaşım,

12. Sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için kullanılır:
38,6 (otuz sekiz tam, onda altı), 0,45 (sıfır tam, yüzde kırk beş)

13. Metin içinde art arda gelen zarf-fiil eki almış kelimelerden sonra konur:
Ancak yemekte bir karara varıp, arkadaşına dikkatli dikkatli bakarak konuştu.
UYARI: Metin içinde zarf-fiil eki almış kelimelerden sonra virgül konmaz:
Cumaları bahçede buluştukça kıza kendisinin adi bir mektep talebesi olmadığını anlatmaya çalışıyordu. (Halide Edip Adıvar)
Şimdiye dek, ben kendimi bildim bileli kimse Değirmenoluk köyünden kaçıp da başka köyde çobanlık, yanaşmalık etmedi. (Yaşar Kemal)

14. Özne olarak kullanıldıklarında bu, şu, o zamirlerinden sonra konur:
Bu, benim gibi yazarlar için hiç kolay olmaz.
O, eski defterleri çoktan kapatmış, Osmanlıya kucağını açmıştı. (Tarık Buğra)

15. Kitap, dergi vb.nin künyelerinde yazar, eser, basımevi vb. maddelerden sonra konur:
Falih Rıfkı ATAY, Tuna Kıyıları, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1938.
Yazarın soyadı önce yazılmışsa soyadından sonra da virgül konur:
ERGİN, Muharrem, Dede Korkut Kitabı, Ankara, 1958.
UYARI: Metin içinde ve, veya, yahut, ya … ya bağlaçlarından önce de sonra da virgül konmaz:
Nihat sabaha kadar uyuyamadı ve şafak sökerken Faik’e bol teşekkürlerle dolu bir kâğıt bırakarak iki gün evvelki cephe
dönüşü kıyafeti ile sokağa fırladı. (Peyami Safa)
Ya şevk içinde harap ol ya aşk içinde gönül
Ya lale açmalıdır göğsümüzde yahut gül! (Yahya Kemal Beyatlı)

UYARI: Tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra virgül konmaz:
Hem gider hem ağlar.
Ya bu deveyi gütmeli ya bu diyardan gitmeli. (Atasözü)
Gerek nesirde gerek nazımda yeni bir söyleyişe ulaşılmıştır.
UYARI: Cümlede pekiştirme ve bağlama görevinde kullanılan da / de bağlacından sonra virgül konmaz:
İmlamız lisanımız düzelince, lisanımız da kafamız düzelince düzelecek
çünkü o da ancak onlar kadar bozuktur, fazla
değil! (Yahya Kemal Beyatlı)
UYARI: Metin içinde -ınca / -ince anlamıyla zarf-fiil görevinde kullanılan
mı / mi ekinden sonra virgül konmaz:
Ben aç yattım mı kötü kötü rüyalar görürüm nedense. (Orhan Kemal)
Öyle zekiler vardır, konuştular mı ağızlarından bal akıyor sanırsın. (Attila İlhan)
UYARI: Şart ekinden sonra virgül konmaz:
Gör gözlerinle de aklın yatarsa anlatıver millete. (Tarık Buğra)

Noktalı Virgül ( ; )

1. Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur:
Erkek çocuklara Doğan, Tuğrul, Aslan, Orhan; kız çocuklara ise İnci, Çiçek, Gönül, Yonca adları verilir.
Türkiye, İngiltere, Azerbaycan; Ankara, Londra, Bakü.

2. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak
için konur:
Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor; bağırmak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum.
At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır. (Atasözü)

3. İkiden fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı virgül konabilir:
Yeni usul şiirimiz; zevksiz, köksüz, acemice görünüyordu. (Yahya Kemal Beyatlı)

İki Nokta (: )

1.Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur:
Millî Edebiyat akımının temsilcilerinden bir kısmını sıralayalım:
Ömer Seyfettin, Halide Edip Adıvar, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Ali Canip Yöntem.

2. Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonuna konur:
Bu kararın istinat ettiği en kuvvetli muhakeme ve mantık şu idi: Esas, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet
olarak yaşamasıdır. (Atatürk)
Kendimi takdim edeyim: Meclis kâtiplerindenim. (Falih Rıfkı Atay)

3. Ses bilgisinde uzun ünlüyü göstermek için kullanılır:
a:ile, ka:til, usu:le, i:cat.

4. Karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişiyi belirten sözlerden sonra konur:
Bilge Kağan: Türklerim, işitin!
Üstten gök çökmedikçe,
alttan yer delinmedikçe
ülkenizi, törenizi kim bozabilir sizin?
Koro: Göğe erer başımız
başınla senin!

5. Edebî eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur:
– Buğdayla arpadan başka ne biter bu topraklarda?
Ziraatçı sayar:
– Yulaf, pancar, zerzevat, tütün… (Falih Rıfkı Atay)

6. Genel ağ adreslerinde kullanılır: http://tdk.gov.tr

7. Matematikte bölme işareti olarak kullanılır: 56:8=7, 100:2=50 vb.

Üç Nokta ( … )

1. Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur:
Ne çare ki çirkinliği hemencecik ve herkes tarafından görülüveriyordu
da bu yanı… (Tarık Buğra)

2. Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten dolayı açık yazılmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konur:
Kılavuzu karga olanın burnu b…tan çıkmaz.
Arabacı B…’a yaklaştığını söylüyor, ikide bir fırsat bularak arabanın içine doğru başını çeviriyordu. (Ahmet Hamdi Tanpınar)

3. Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan kelime veya bölümlerin
yerine konur:
… derken şehrin öte başından boğuk boğuk sesler gelmeye başladı… (Tarık Buğra)

4. Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç katmak için konur:
Sana uğurlar olsun… Ayrılıyor yolumuz! (Faruk Nafiz Çamlıbel)
Binaenaleyh, biz her vasıtadan, yalnız ve ancak, bir noktainazardan istifade ederiz. O noktainazar şudur: Türk milletini, medeni cihanda layık olduğu mevkiye isat etmek ve Türk cumhuriyetini sarsılmaz temelleri üzerinde, her gün, daha ziyade takviye etmek… (Atatürk)

5. Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konur:
Gölgeler yaklaştılar. Bir adım kalınca onu kıyafetinden tanıdılar:
— Koca Ali… Koca Ali, be!.. (Ömer Seyfettin)

UYARI: Ünlem ve soru işaretinden sonra üç nokta yerine iki nokta konulması yeterlidir:
Gök ekini biçer gibi!.. Başaklar daha dolmadan. (Tarık Buğra)
Nasıl da akşam oldu?.. Nasıl da yavrucaklar sustu?.. Nasıl da serçecikler yuvalarına sığındı?.. (Necip Fazıl Kısakürek)

6. Karşılıklı konuşmalarda, yeterli olmayan, eksik bırakılan cevaplarda
kullanılır:
— Yabancı yok!
— Kimsin?
— Ali…
— Hangi Ali?
— …
UYARI: Üç nokta yerine iki veya daha çok nokta kullanılmaz.

Soru İşareti ( ? )

1. Soru eki veya sözü içeren cümle veya sözlerin sonuna konur:
Ne zaman tükenecek bu yollar, arabacı? (Faruk Nafiz Çamlıbel)
Atatürk bana sordu:
— Yeni yazıyı tatbik etmek için ne düşündünüz? (Falih Rıfkı Atay)

2. Soru bildiren ancak soru eki veya sözü içermeyen cümlelerin sonuna konur:
Gümrükteki memur başını kaldırdı:
— Adınız?

3. Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih vb. durumlar için kullanılır:
Yunus Emre (1240 ?-1320), (Doğum yeri: ?) vb.
1496 (?) yılında doğan Fuzuli…
Ankara’dan Antalya’ya arabayla üç saatte (?) gitmiş.

UYARI: mı / mi ekini alan yan cümle temel cümlenin zarf tümleci olduğunda cümlenin sonuna soru işareti konmaz:
Akşam oldu mu sürüler döner. Hava karardı mı eve gideriz.
Bahar gelip de nehir çağıl çağıl kabarmaya başlamaz mı içimi geri kalmış bir saat huzursuzluğu kaplardı. (Haldun Taner)

UYARI: Soru ifadesi taşıyan sıralı ve bağlı cümlelerde soru işareti en sona konur:
Çok yakından mı bu sesler, çok uzaklardan mı?
Üsküdar’dan mı, Hisar’dan mı, Kavaklardan mı? (Yahya Kemal Beyatlı)

Ünlem İşareti ( ! )

1. Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarelerin sonuna konur:
Hava ne kadar da sıcak! Aşk olsun!
Ne kadar akıllı adamlar var! Vah vah!
Ne mutlu Türk’üm diyene! (Atatürk)

2. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur:
Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri! (Atatürk)
Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini,
ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
(Atatürk)
Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle! (Yahya Kemal Beyatlı)
Dur, yolcu! Bilmeden gelip bastığın
Bu toprak bir devrin battığı yerdir. (Necmettin Halil Onan)
UYARI: Ünlem işareti, seslenme ve hitap sözlerinden hemen sonra konulabileceği gibi cümlenin sonuna da konabilir:
Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken
Sana uğurlar olsun… Ayrılıyor yolumuz! (Faruk Nafiz Çamlıbel)

3. Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde ünlem işareti kullanılır:
İsteseymiş bir günde bitirirmiş (!) ama ne yazık ki vakti yokmuş (!).
Adam, akıllı (!) olduğunu söylüyor.

Kısa Çizgi ( – )

1. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur:
Soğuktan mı titriyordum, yoksa heyecandan, üzüntüden mi bilmem.
Havuzun suyu bulanık. Kapının saatleri 12’yi geçmiş. Kanepelerde
kimseler yok.

2. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur,
bitişik yazılır:
Küçük bir sürü -dört inekle birkaç koyun- köye giren geniş yolun ağzında durmuştu. (Ömer Seyfettin)

3. Kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmak için kullanılır: al-ış, dur-ak, gör-gü-süz-lük vb.

4. Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır: al-, dur-, gör-, ver-; başar-, kana-, okut-, taşla-, yazdır- vb.

5. İsim yapma eklerinin başına, fiil yapma eklerinin başına ve sonuna konur: -ak, -den, -ış, -lık; -ımsa-; -la-; -tır- vb.

6. Heceleri göstermek için kullanılır: a-raş-tır-ma, bi-le-zik, du-ruş-ma, ku-yum-cu-luk, prog-ram, ya-zar-lık vb.

7. Arasında, ve, ile, ila, …-den …-e anlamlarını vermek için kelimeler veya sayılar arasında kullanılır: Aydın-İzmir yolu, Türk-Alman ilişkileri, Ural-Altay dil grubu, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 09.30-10.30, Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması, Manas Destanı’nda soy-dil-din üçgeni, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı, Türkçe-Fransızca Sözlük vb.

UYARI: Cümle içinde sayı adlarının yinelenmesinde araya kısa çizgi konmaz: On on beş yıl. Üç beş kişi geldi.

8. Matematikte çıkarma işareti olarak kullanılır: 50-20=30

9. Sıfırdan küçük değerleri göstermek için kullanılır: -2 °C

Uzun Çizgi (—)

Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Buna konuşma çizgisi de denir.
Frankfurt’a gelene herkesin sorduğu şunlardır:
— Eski şehri gezdin mi?
— Rothschild’in evine gittin mi?
— Goethe’nin evini gezdin mi? (Ahmet Haşim)
Oyunlarda uzun çizgi konuşanın adından sonra da konabilir:
Sıtkı Bey — Kaleyi kurtarmak için daha güzel bir çare var. Gerçekten ölecek adam ister.
İslam Bey — Ben daha ölmedim. (Namık Kemal)
UYARI: Konuşmalar tırnak içinde verildiğinde uzun çizgi kullanılmaz.
Arabamız tutarken Erciyes’in yolunu:
“Hancı dedim, bildin mi Maraşlı Şeyhoğlu’nu?” (Faruk Nafiz Çamlıbel)

Eğik Çizgi ( / )

1. Dizeler yan yana yazıldığında aralarına konur: Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak / Sönmeden yurdumun
üstünde tüten en son ocak / O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak / O benimdir, o benim milletimindir ancak. (Mehmet Akif Ersoy)

2. Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına konur:
Altay Sokağı No.: 21/6 Kurtuluş / ANKARA
Ülke adı yazılacağında ise:
Atatürk Bulvarı No.: 217 06680 Kavaklıdere / Ankara

3. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur: 18/11/1969, 15/IX/1994 vb.

4. Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır: -a /-e, -an /-en, -lık /-lik, -madan /-meden vb.

5. Genel ağ adreslerinde kullanılır: http://tdk.gov.tr

6. Matematikte bölme işareti olarak kullanılır: 70/2=35

7. Fizik, matematik vb. alanlarda birimler arası orantıları gösterirken eğik çizgi araya boşluk konulmadan kullanılır:
g/sn (gram/saniye)
Ters Eğik Çizgi ( \ )

Bilişim uygulamalarında art arda gelen dizinleri birbirinden ayırt etmek için kullanılır:
C:\Belgelerim\Türk İşaret Dili\Kitapçık.indd

Tırnak İşareti ( “ ” )

1. Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak
içine alınır: Türk Dil Kurumu binasının yan cephesinde Atatürk’ün “Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir.” sözü yazılıdır. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin ön cephesinde Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” vecizesi yer almaktadır. Ulu önderin “Ne mutlu Türk’üm
diyene!” sözü her Türk’ü duygulandırır. Bakınız, şair vatanı ne güzel tarif ediyor: “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.”

UYARI: Tırnak içindeki alıntının sonunda bulunan işaret (nokta, soru işareti, ünlem işareti vb.) tırnak içinde kalır:

“İzmir üzerine dünyada bir şehir daha yoktur!” diyorlar. (Yahya Kemal Beyatlı)

2. Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır: Yeni bir “barış taarruzu” başladı.

3. Cümle içerisinde eserlerin ve yazıların adları ile bölüm başlıkları tırnak içine alınır:
Bugün öğrenciler “Kendi Gök Kubbemiz” adlı şiiri incelediler.
“Yazım Kuralları” bölümünde bazı uyarılara yer verilmiştir.

UYARI: Cümle içerisinde özel olarak belirtilmek istenen sözler, kitap ve dergi adları ve başlıkları tırnak içine alınmaksızın eğik yazıyla dizilerek de gösterilebilir:

Höyük sözü Anadolu’da tepe olarak geçer.
Cahit Sıtkı’nın Şairin Ölümü şiirini Yahya Kemal çok sevmişti. (Ahmet Hamdi Tanpınar)

UYARI: Tırnak içine alınan sözlerden sonra gelen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanılmaz:
Elif Şafak’ın “Bit Palas”ını okudunuz mu?

4. Bilimsel çalışmalarda künye verilirken makale adları tırnak içinde yazılır.

Tek Tırnak İşareti ( ‘ ’ )

Tırnak içinde verilen cümlenin içinde yeniden tırnağa alınması gereken bir sözü, ibareyi belirtmek için kullanılır:
Edebiyat öğretmeni “Şiirler içinde ‘Han Duvarları’ gibisi var mı?” dedi ve Faruk Nafiz’in bu güzel şiirini okumaya başladı.
“Atatürk henüz ‘Gazi Mustafa Kemal Paşa’ idi. Benden ona dair bir kitap için ön söz istemişlerdi.” (Falih Rıfkı Atay)

Denden İşareti (“)

Bir yazıdaki maddelerin sıralanmasında veya bir çizelgede alt alta gelen aynı sözlerin, söz gruplarının ve sayıların tekrar
yazılmasını önlemek için kullanılır:
a. Etken fiil
b. Edilgen “
c. Dönüşlü “
ç. İşteş “

Yay Ayraç ( )

1. Cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin dışında kalan ek bilgiler için kullanılır. Yay ayraç içinde bulunan ve yargı bildiren anlatımların sonuna uygun noktalama işareti konur:
Anadolu kentlerini, köylerini (Köy sözünü de çekinerek yazıyorum.) gezsek bile görmek için değil, kendimizi göstermek için geziyoruz. (Nurullah Ataç)

2. Özel veya cins isme ait ek, ayraçtan önce yazılır:
Yunus Emre’nin (1240?-1320)…
İmek fiilinin (ek fiil) geniş zamanı şahıs ekleriyle çekilir.

3. Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini, durumunu açıklamak ve göstermek için kullanılır:
İhtiyar – (Yavaş yavaş Kaymakam’a yaklaşır.) Ne oluyor beyefendi? Allah rızası için bana da anlatın… (Reşat Nuri Güntekin)

4. Alıntıların aktarıldığı eseri, yazarı veya künye bilgilerini göstermek için kullanılır:
Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin? (Mehmet Akif Ersoy)
Bir isim kökü, gerektiğinde çeşitli eklerle fiil kökü durumuna getirilebilir (Zülfikar 1991: 45).

5. Alıntılarda, alınmayan kelime veya bölümlerin yerine konulan üç nokta, yay ayraç içine alınabilir.

6. Bir söze alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak için kullanılan ünlem işareti yay ayraç içine alınır:
Adam, akıllı (!) olduğunu söylüyor.

7. Bir bilginin şüpheyle karşılandığını veya kesin olmadığını göstermek
için kullanılan soru işareti yay ayraç içine alınır: 1496 (?) yılında doğan Fuzuli…

8. Bir yazının maddelerini gösteren sayı ve harflerden sonra kapama ayracı konur:
I) 1) A) a)
II) 2) B) b)

Köşeli Ayraç ( [ ] )

1. Ayraç içinde ayraç kullanılması gereken durumlarda yay ayraçtan önce köşeli ayraç kullanılır:
Halikarnas Balıkçısı [Cevat Şakir Kabaağaçlı (1886-1973)] en güzel eserlerini Bodrum’da yazmıştır.

2. Metin aktarmalarında, çevirilerde, alıntılarda çalışmayı yapanın eklediği sözler için kullanılır:
“Eldem, Osmanlıda en önemli fark[ın], mezar taşının şeklinde ortaya çık[tığını] söyledikten sonra…” (Hilmi Yavuz)

3. Kaynak olarak verilen kitap veya makalelerin künyelerine ilişkin bazı ayrıntıları göstermek için kullanılır:
Reşat Nuri [Güntekin], Çalıkuşu, Dersaadet, 1922. Server Bedi [Peyami Safa]

Kesme İşareti ( ’ )

1. Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır:
Kurtuluş Savaşı’nı, Atatürk’üm, Türkiye’mizin, Fatih Sultan Mehmet’e, Muhibbi’nin, Gül Baba’ya, Sultan Ana’nın, Mehmet Emin Yurdakul’dan, Kâzım Karabekir’i, Yunus Emre’yi, Ziya Gökalp’tan, Refik Halit Karay’mış, Ahmet Cevat Emre’dir, Namık Kemal’se, Şinasi’yle, Alman’sınız, Kırgız’ım, Karakeçili’nin, Osmanlı Devleti’ndeki, Cebrail’den, Çanakkale Boğazı’nın, Samanyolu’nda, Sait Halim Paşa Yalısı’ndan, Resmî Gazete’de vb.

Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğu zaman ekten önce kesme işareti kullanılır:
Hisar’dan, Boğaz’dan vb.

Belli bir kanun, tüzük, yönetmelik kastedildiğinde büyük harfle yazılan kanun, tüzük, yönetmelik sözlerinin ek alması durumunda kesme işareti kullanılır: Bu Kanun’un 17. maddesinin c bendi… Yukarıda adı geçen Yönetmelik’in 2’nci maddesine göre… vb.

Özel adlar için yay ayraç içinde bir açıklama yapıldığında kesme işareti yay ayraçtan önce kullanılır: Yunus Emre’nin
(1240?-1320), Yakup Kadri’nin (Karaosmanoğlu) vb.

Ek getirildiğinde Avrupa Birliği kesme işareti ile kullanılır: Avrupa Birliği’ne üye ülkeler…
UYARI: Sonunda 3. teklik kişi iyelik eki olan özel ada, bu ek dışında başka bir iyelik eki getirildiğinde kesme işareti konmaz: Boğaz Köprümüzün güzelliği, Amik Ovamızın bitki örtüsü, Kuşadamızdaki liman vb.

UYARI: Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz: Türkiye Büyük
Millet Meclisine, Türk Dil Kurumundan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığının;
Bakanlar Kurulunun, Danışma Kurulundan, Yürütme Kuruluna; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 112’nci Birleşiminin 2’nci Oturumunda; Mavi Köşe Bakkaliyesinden vb.

UYARI: Başbakanlık, Rektörlük vb. sözler ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde Başbakanlığa, Rektörlüğe vb. biçimlerde yazılır.

UYARI: Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle ayrılmaz: Türklük,
Türkleşmek, Türkçü, Türkçülük, Türkçe, Müslümanlık, Hristiyanlık, Avrupalı, Avrupalılaşmak, Aydınlı, Konyalı, Bursalı,
Ahmetler, Mehmetler, Yakup Kadriler, Türklerin, Türklüğün, Türkleşmekte, Türkçenin, Müslümanlıkta, Hollandalıdan,
Hristiyanlıktan, Atatürkçülüğün vb.

UYARI: Sonunda p, ç, t, k ünsüzlerinden biri bulunan Ahmet, Çelik, Halit, Şahap; Bosna-Hersek; Kerkük, Sinop, Tokat,
Zonguldak gibi özel adlara ünlüyle başlayan ek getirildiğinde kesme işaretine rağmen Ahmedi, Halidi, Şahabı; Bosna-
Herseği; Kerküğü, Sinobu, Tokadı, Zonguldağı biçiminde son ses yumuşatılarak söylenir.

UYARI: Özel adlar yerine kullanılan “o” zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz ve kendisinden sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz.

2. Kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için konur: Nihat Bey’e, Ayşe Hanım’dan,
Mahmut Efendi’ye, Enver Paşa’ya; Türk Dil Kurumu Başkanı’na vb.

3. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur: TBMM’nin, TDK’nin, BM’de, ABD’de, TV’ye vb.

4. Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur: 1985’te, 8’inci madde, 2’nci kat; 7,65’lik, 9,65’lik, 657’yle vb.

5. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen ekleri ayırmak için konur: Başvurular 17 Aralık’a kadar sürecektir.
Yabancı Sözlere Karşılıklar Kılavuzu’nun veri tabanının genel ağda hizmete sunulduğu gün olan 12 Temmuz 2010
Pazartesi’nin TDK için önemi büyüktür.

6. Seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için kullanılır:
Bir ok attım karlı dağın ardına/Düştü m’ola sevdiğimin yurduna
İl yanmazken ben yanarım derdine/Engel aramızı açtı n’eyleyim (Karacaoğlan)

7. Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için konur: a’dan z’ye kadar, Türkçede -lık’la yapılmış sözler.

www.tdk.gov.tr adresinden alınmıştır. 

Noktalama işaretleri konut testleri ve etkinlik kağıtları her noktalama işaretine (imine) özgü hazırlanmıştır. TDK Noktalama İşaretleri

TDK, Nokta . virgül, iki nokta: noktalı virgül; soru işareti?  ünlem işareti!  üç nokta…  kısa çizgi- uzun çizgi ( konuşma çizgisi) kesme işareti’ tırnak işareti “ “ tek tırnak işareti ‘ ‘ köşeli ayraç yay ayraç parantez ( ) denden işareti eğik çizgi / ters eğik çizgi  ders notu çalışma kağıdı testleri etkinlikleri bu sayfa içerisindeki dokümanlarda mevcuttur. TDK Noktalama İşaretleri

TDK, noktalama işaretleri çalışma kağıdı, karma noktalama işaretleri çalışma kağıdı, noktalama işaretleri test, noktalama işaretleri yazım kuralları, noktalama işaretleri ders notu, 5.sınıf 6.sınıf 7.sınıf 8.sınıf noktalama işaretleri 

TDK, Nokta işareti ve özellikleri, nokta işareti ders notu, nerelerde nokta kullanılır, nokta imi çalışma kağıtları, nokta işareti etkinlikleri nokta işaretinin kullanım yerleri, nokta işareti ile ilgili cümleler TDK Noktalama İşaretleri

TDK, Virgül işareti ve özellikleri, virgül işareti ders notu, nerelerde virgül kullanılır, virgül imi çalışma kağıtları, virgül işareti etkinlikleri virgül işaretinin kullanım yerleri, virgül işareti ile ilgili cümleler TDK Noktalama İşaretleri

TDK, İki nokta işareti ve özellikleri, İki nokta işareti ders notu, nerelerde İki nokta kullanılır, İki nokta imi çalışma kağıtları, İki nokta işareti etkinlikleri İki nokta işaretinin kullanım yerleri, İki nokta işareti ile ilgili cümleler TDK Noktalama İşaretleri

TDK, Soru işareti ve özellikleri, Soru işareti ders notu, nerelerde Soru kullanılır, Soru imi çalışma kağıtları, Soru işareti etkinlikleri Soru işaretinin kullanım yerleri, Soru işareti ile ilgili cümleler TDK Noktalama İşaretleri

TDK, Ünlem işareti ve özellikleri, ünlem işareti ders notu, nerelerde ünlem kullanılır, ünlem imi çalışma kağıtları, ünlem işareti etkinlikleri ünlem işaretinin kullanım yerleri, ünlem işareti ile ilgili cümleler TDK Noktalama İşaretleri

TDK, Ünlem işareti ve özellikleri, ünlem işareti ders notu, nerelerde ünlem kullanılır, ünlem imi çalışma kağıtları, ünlem işareti etkinlikleri ünlem işaretinin kullanım yerleri, ünlem işareti ile ilgili cümleler

TDK, Üç nokta işareti ve özellikleri, Üç nokta işareti ders notu, nerelerde Üç nokta kullanılır, Üç nokta imi çalışma kağıtları, Üç nokta işareti etkinlikleri Üç nokta işaretinin kullanım yerleri, Üç nokta işareti ile ilgili cümleler TDK Noktalama İşaretleri

TDK, Kısa çizgi işareti ve özellikleri, Kısa çizgi işareti ders notu, nerelerde Kısa çizgi kullanılır, Kısa çizgi imi çalışma kağıtları, Kısa çizgi işareti etkinlikleri Kısa çizgi işaretinin kullanım yerleri, Kısa çizgi işareti ile ilgili cümleler TDK Noktalama İşaretleri

TDK, Uzun çizgi konuşma çizgisi  işareti ve özellikleri, Uzun çizgi konuşma çizgisi  işareti ders notu, nerelerde Uzun çizgi konuşma çizgisi  kullanılır, Uzun çizgi konuşma çizgisi  imi çalışma kağıtları, Uzun çizgi konuşma çizgisi  işareti etkinlikleri Uzun çizgi konuşma çizgisi  işaretinin kullanım yerleri, Uzun çizgi konuşma çizgisi  işareti ile ilgili cümleler TDK Noktalama İşaretleri

TDK, noktalama işaretleri çalışma kağıdı, karma noktalama işaretleri çalışma kağıdı, noktalama işaretleri test, noktalama işaretleri yazım kuralları, noktalama işaretleri ders notu, 5.sınıf 6.sınıf 7.sınıf 8.sınıf noktalama işaretleri 

TDK, Eğik çizgi işareti ve özellikleri, Eğik çizgi işareti ders notu, nerelerde Eğik çizgi kullanılır, Eğik çizgi imi çalışma kağıtları, Eğik çizgi işareti etkinlikleri Eğik çizgi işaretinin kullanım yerleri, Eğik çizgi işareti ile ilgili cümleler /// TDK Noktalama İşaretleri

TDK, Ters eğik çizgi işareti ve özellikleri, Ters eğik çizgi işareti ders notu, nerelerde Ters eğik çizgi kullanılır, Ters eğik çizgi imi çalışma kağıtları, Ters eğik çizgi işareti etkinlikleri Ters eğik çizgi işaretinin kullanım yerleri, Ters eğik çizgi işareti ile ilgili cümleler TDK Noktalama İşaretleri

TDK, noktalama işaretleri çalışma kağıdı, karma noktalama işaretleri çalışma kağıdı, noktalama işaretleri test, noktalama işaretleri yazım kuralları, noktalama işaretleri ders notu, 5.sınıf 6.sınıf 7.sınıf 8.sınıf noktalama işaretleri 

TDK, Tırnak işareti ve özellikleri, tırnak işareti ders notu, nerelerde tırnak işareti kullanılır, tırnak imi çalışma kağıtları, tırnak işareti etkinlikleri tırnak işaretinin kullanım yerleri, tırnak işareti ile ilgili cümleler “ “ “””””” TDK Noktalama İşaretleri

TDK, Tek tırnak işareti ve özellikleri, Tek tırnak işareti ders notu, nerelerde Tek tırnak işareti kullanılır, tek tırnak imi çalışma kağıtları, tek tırnak işareti etkinlikleri tek tırnak işaretinin kullanım yerleri, tek tırnak işareti ile ilgili cümleler  ‘ TDK Noktalama İşaretleri

TDK, Denden işareti ve özellikleri denden işareti ders notu, nerelerde denden işareti kullanılır denden imi çalışma kağıtları, denden etkinlikleri denden işaretinin kullanım yerleri denden işareti ile ilgili cümleler TDK Noktalama İşaretleri

TDK, Yay ayraç ( ) işareti ve özellikleri Yay ayraç ( )  işareti ders notu, nerelerde Yay ayraç ( )  işareti kullanılır Yay ayraç ( )  imi çalışma kağıtları, Yay ayraç ( )  etkinlikleri Yay ayraç ( )  işaretinin kullanım yerleri Yay ayraç ( )  işareti ile ilgili cümleler TDK Noktalama İşaretleri

TDK, Köşeli ayraç işareti ve özellikleri Köşeli ayraç işareti ders notu, nerelerde Köşeli ayraç işareti kullanılır Köşeli ayraç imi çalışma kağıtları, Köşeli ayraç etkinlikleri Köşeli ayraç işaretinin kullanım yerleri Köşeli ayraç işareti ile ilgili cümleler TDK Noktalama İşaretleri

TDK, Kesme işareti ve özellikleri kesme işareti ders notu, nerelerde kesme işareti kullanılır kesme imi çalışma kağıtları, kesme etkinlikleri kesme işaretinin kullanım yerleri kesme işareti ile ilgili cümleler TDK Noktalama İşaretleri

TDK, Nokta . virgül, iki nokta: noktalı virgül; soru işareti?  ünlem işareti!  üç nokta…  kısa çizgi- uzun çizgi ( konuşma çizgisi) kesme işareti’ tırnak işareti “ “ tek tırnak işareti ‘ ‘ köşeli ayraç yay ayraç parantez ( ) denden işareti eğik çizgi / ters eğik çizgi  ders notu çalışma kağıdı testleri etkinlikleri bu sayfa içerisindeki dokümanlarda mevcuttur. TDK Noktalama İşaretleri

TDK, Nokta . virgül, iki nokta: noktalı virgül; soru işareti?  ünlem işareti!  üç nokta…  kısa çizgi- uzun çizgi ( konuşma çizgisi) kesme işareti’ tırnak işareti “ “ tek tırnak işareti ‘ ‘ köşeli ayraç yay ayraç parantez ( ) denden işareti eğik çizgi / ters eğik çizgi  ders notu çalışma kağıdı testleri etkinlikleri bu sayfa içerisindeki dokümanlarda mevcuttur. TDK Noktalama İşaretleri

TDK, noktalama işaretleri çalışma kağıdı, karma noktalama işaretleri çalışma kağıdı, noktalama işaretleri test, noktalama işaretleri yazım kuralları, noktalama işaretleri ders notu, 5.sınıf 6.sınıf 7.sınıf 8.sınıf noktalama işaretleri 

  1. sınıf noktalama işaretleri ders notu, 4.sınıf noktalama işaretleri çalışma kağıdı, 4. Sınıf noktalama işaretleri testi testleri, 4.sınıf noktalama işaretleri etkinlikleri, TDK TDK Noktalama İşaretleri
  2. sınıf noktalama işaretleri ders notu, 5.sınıf noktalama işaretleri çalışma kağıdı, 5. Sınıf noktalama işaretleri testi testleri, 5.sınıf noktalama işaretleri etkinlikleri, TDK TDK Noktalama İşaretleri
  3. sınıf noktalama işaretleri ders notu, 6.sınıf noktalama işaretleri çalışma kağıdı, 6. Sınıf noktalama işaretleri testi testleri, 6.sınıf noktalama işaretleri etkinlikleri, TDK TDK Noktalama İşaretleri
  4. sınıf noktalama işaretleri ders notu, 7.sınıf noktalama işaretleri çalışma kağıdı, 7. Sınıf noktalama işaretleri testi testleri, 7.sınıf noktalama işaretleri etkinlikleri, TDK TDK Noktalama İşaretleri
  5. sınıf noktalama işaretleri ders notu, 8.sınıf noktalama işaretleri çalışma kağıdı, 8. Sınıf noktalama işaretleri testi testleri, 8.sınıf noktalama işaretleri etkinlikleri, TDK TDK Noktalama İşaretleri
  6. sınıf noktalama işaretleri ders notu, 9.sınıf noktalama işaretleri çalışma kağıdı, 9. Sınıf noktalama işaretleri testi testleri, 9.sınıf noktalama işaretleri etkinlikleri, TDK TDK Noktalama İşaretleri
  7. sınıf noktalama işaretleri ders notu, 10.sınıf noktalama işaretleri çalışma kağıdı, 10. Sınıf noktalama işaretleri testi testleri, 10.sınıf noktalama işaretleri etkinlikleri, TDK TDK Noktalama İşaretleri
  8. sınıf noktalama işaretleri ders notu, 11.sınıf noktalama işaretleri çalışma kağıdı, 11. Sınıf noktalama işaretleri testi testleri, 11.sınıf noktalama işaretleri etkinlikleri, TDK TDK Noktalama İşaretleri
  9. sınıf noktalama işaretleri ders notu, 12.sınıf noktalama işaretleri çalışma kağıdı, 12. Sınıf noktalama işaretleri testi testleri, 12.sınıf noktalama işaretleri etkinlikleri, TDK TDK Noktalama İşaretleri

TDK, noktalama işaretleri çalışma kağıdı, karma noktalama işaretleri çalışma kağıdı, noktalama işaretleri test, noktalama işaretleri yazım kuralları, noktalama işaretleri ders notu, 5.sınıf 6.sınıf 7.sınıf 8.sınıf noktalama işaretleri 

TYT noktalama işaretleri ders notu, TYT noktalama işaretleri çalışma kağıdı, TYT noktalama işaretleri testi testleri, TYT noktalama işaretleri etkinlikleri, TDK TDK Noktalama İşaretleri

AYT noktalama işaretleri ders notu, AYT noktalama işaretleri çalışma kağıdı, AYT noktalama işaretleri testi testleri, AYT noktalama işaretleri etkinlikleri, TDK TDK Noktalama İşaretleri

KPSS DGS noktalama işaretleri ders notu, KPSS DGS noktalama işaretleri çalışma kağıdı, KPSS DGS noktalama işaretleri testi testleri, KPSS DGS noktalama işaretleri etkinlikleri, TDK TDK Noktalama İşaretleri

Nokta . virgül, iki nokta: noktalı virgül; soru işareti?  ünlem işareti!   üç nokta…  kısa çizgi- uzun çizgi ( konuşma çizgisi) kesme işareti’ tırnak işareti “ “ tek tırnak işareti ‘ ‘ köşeli ayraç yay ayraç parantez ( ) denden işareti eğik çizgi / ters eğik çizgi  ders notu çalışma kağıdı testleri etkinlikleri bu sayfa içerisindeki dokümanlarda mevcuttur. TDK TDK Noktalama İşaretleri

Noktalama işaretleri çıkmış sorular çıkmış Noktalama işaretleri çıkmış LGS soruları Noktalama işaretleri çıkmış – bursluluk sınavı soruları Noktalama işaretleri çıkmış AYT soruları Noktalama işaretleri çıkmış TYT soruları Noktalama işaretleri çıkmış KPSS soruları ve cevapları Noktalama işaretleri çıkmış DGS soruları Noktalama işaretleri çıkmış alan sınavı soruları TDK TDK Noktalama İşaretleri

Nokta . virgül, iki nokta: noktalı virgül; soru işareti?  ünlem işareti!  üç nokta…  kısa çizgi- uzun çizgi ( konuşma çizgisi) kesme işareti’ tırnak işareti “ “ tek tırnak işareti ‘ ‘ köşeli ayraç yay ayraç parantez ( ) denden işareti eğik çizgi / ters eğik çizgi  ders notu çalışma kağıdı testleri etkinlikleri bu sayfa içerisindeki dokümanlarda mevcuttur. TDK TDK Noktalama İşaretleri

TDK, noktalama işaretleri çalışma kağıdı, karma noktalama işaretleri çalışma kağıdı, noktalama işaretleri test, noktalama işaretleri yazım kuralları, noktalama işaretleri ders notu, 5.sınıf 6.sınıf 7.sınıf 8.sınıf noktalama işaretleri 

3.sınıf iki nokta işareti etkinliği 3.sınıf iki nokta çalışma kağıdı 3.sınıf iki nokta ders notu 3.sınıf iki nokta testleri 3.sınıf iki nokta soruları 3.sınıf iki nokta işareti etkinlikleri 3.sınıf iki nokta cümleleri 3.sınıf iki nokta işareti iki nokta işareti kullanım yerleri ve özellikleri TDK Noktalama İşaretleri

4.sınıf iki nokta işareti etkinliği 4.sınıf iki nokta işareti çalışma kağıdı 4.sınıf iki nokta işareti ders notu 4.sınıf iki nokta işareti testleri 4.sınıf iki nokta işareti soruları 4.sınıf iki nokta işareti etkinlikleri 4.sınıf iki nokta işareti cümleleri 4.sınıf iki nokta işareti iki nokta  işareti kullanım yerleri ve özellikleri TDK Noktalama İşaretleri

5.sınıf iki nokta işareti etkinliği 5.sınıf iki nokta işareti çalışma kağıdı 5.sınıf iki nokta işareti ders notu 5.sınıf iki nokta işareti testleri 5.sınıf iki nokta işareti soruları 5.sınıf iki nokta işareti etkinlikleri 5.sınıf iki nokta işareti cümleleri 5.sınıf iki nokta işareti iki nokta işareti kullanım yerleri ve özellikleri TDK Noktalama İşaretleri

6.sınıf iki nokta etkinliği 6.sınıf iki nokta çalışma kağıdı 6.sınıf iki nokta ders notu 6.sınıf iki nokta testleri 6.sınıf iki nokta işareti soruları 6.sınıf iki nokta işareti etkinlikleri 6.sınıf iki nokta işareti cümleleri 6.sınıf iki nokta işareti iki nokta işareti kullanım yerleri ve özellikleri TDK Noktalama İşaretleri

7.sınıf n iki nokta işareti etkinliği 7.sınıf iki nokta işareti çalışma kağıdı 7.sınıf iki nokta işareti ders notu 7.sınıf iki nokta işareti testleri 7.sınıf iki nokta işareti soruları 7.sınıf iki nokta işareti etkinlikleri 7.sınıf iki nokta işareti cümleleri 7.sınıf iki nokta işareti iki nokta işareti kullanım yerleri ve özellikleri TDK Noktalama İşaretleri

8.sınıf iki nokta işareti etkinliği 8.sınıf iki nokta işareti çalışma kağıdı 8.sınıf iki nokta işareti ders notu 8.sınıf iki nokta işareti testleri 8.sınıf iki nokta işareti soruları 8.sınıf iki nokta işareti etkinlikleri 8.sınıf iki nokta işareti cümleleri 8.sınıf iki nokta işareti iki nokta işareti kullanım yerleri ve özellikleri TDK Noktalama İşaretleri

TDK, noktalama işaretleri çalışma kağıdı, karma noktalama işaretleri çalışma kağıdı, noktalama işaretleri test, noktalama işaretleri yazım kuralları, noktalama işaretleri ders notu, 5.sınıf 6.sınıf 7.sınıf 8.sınıf noktalama işaretleri 

Kaynak
Noktalama İşaretleri

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu