5.Sınıf Ders Notları6.Sınıf Ders Notları7.sınıf Ders Notları8.Sınıf Ders NotlarıYeni Ders Notu

Metin Türleri -Şiir Türleri Ders Notu

Olay yazıları: masal, fabl, hikaye, roman, destan, efsane, anı, günlük, tiyatro; düşünce yazıları: makale, deneme, söyleşi(sohbet) fıkra, eleştiri, nutuk; bildirme yazıları: biyografi, otobiyografi, haber, röportaj, gezi yazısı, mektup, dilekçe, tutanak, ilan-resim; Şiir türleri: lirik şiir, epik şiir, didaktik şiir, satirik şiir. Metin türleri ders notu, metin türleri PDF ders notu için linki tıklayınız.

Metin türleri (Edebi türler) : Düz yazı türleri, şiir türleri yer almaktadır. Düz yazı türleri: Olay yazıları, düşünce yazıları ve bildirme yazılarıdır.

Olay yazıları: masal, fabl, hikaye, roman, destan, efsane, anı, günlük, tiyatro

Düşünce yazıları: makale, deneme, söyleşi, fıkra, eleştiri, nutuk

Bildirme yazıları: biyografi, otobiyografi, haber yazısı, röportaj, gezi yazısı (seyahatname), mektup, dilekçe, tutanak, ilan, reklam

Şiir türleri: lirik şiir, epik şiir, didaktik şiir, satirik şiir

Yukarıdaki konuların ders notlarına, çalışma kağıtlarına ve testlerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

Metin türleri ve şiir türleriyle ilgili hazırlanan ders notunu aşağıdaki (mavi) linkten indirebilirsiniz.

 

Metin-Şiir Türleri Ders Notu(İndir)


Metin türleriyle ilgili diğer dokümanlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsin.

Metin Türleri Ders Notu           

Metin Türleri Çalışma Kağıdı-1

Metin Türleri Çalışma Kağıdı-2

Metin Türleri Konu Testi-1       

Metin Türleri Konu Testi-2       

Metin Türleri Çıkmış Sorular     

 

 

 

Olay Yazıları

 Masal:

Hayali karakterlerin yer al­dığı olağanüstü olayları, yer ve zaman unsurlarını belirtmeden anlatan bir türdür. Masalların başlıca özellikleri şunlardır:

*Genellikle tekerleme ile başlar.

*Her zaman iyiler kazanır, kötüler kaybeder.

*Eğiticilik ve öğreticilik esastır.

Yer ve zaman unsurları belirsizdir.

*Masallardaki olayların gerçekle bir ilgisi yoktur.

*Olağanüstü özelliklere sahip kahra­manlara yer verilir.

*Evrensel konular ele alınır.

 

Fabl:

İnsan dışındaki varlıklara, insanlara ait özellikler verilerek onların başın­dan geçen olayların anlatıldığı, so­nunda ders verme amacı güden kısa yazılardır. Fablların başlıca özellikleri şunlardır:

*Kahramanları genellikle hayvanlar ve bitkilerdir.

*Ders vermek amacıyla yazılır.

*Evrensel konular ele alınır.

* Beydeba, Ezop ve La Fontaine, fabl türünde örnekler yazmıştır.

Hikaye:

Olmuş veya olabilecek olay­ları belli bir plan çerçevesi içinde yer ve zamana bağlı olarak anlatan yazı türüne hikâye (öykü) denir.

*Yaşanmış ya da yaşanabilir olaylar anlatılır.

* Dar bir zaman dilimini kapsar.

* Olayla ilgili yer ve zaman bellidir.

* Romana göre kısa eserlerdir.

* Karakter sayısı azdır.

*Serim, düğüm ve çözüm bölümlerin­den oluşur.

* Kısa soluklu eserlerdir.

* Olay, başlangıçtan sonra doğru giden bir olayın bir anlık parçasıdır.

Roman:

Toplumların ve fertlerin başından geçmiş veya geçmesi mümkün
olayları geniş olarak, ayrıntılarıyla anlatan yazı türüne roman denir.
*Yaşanmış ya da yaşanabilir olaylar anlatılır.
*Geniş bir zaman dilimini kapsar.
*Olayla ilgili yer ve zaman bellidir.
*Hikâyeye göre uzun eserlerdir.
*Karakter sayısı fazladır.
Uyarı: Hikaye ve roman arasında ayrıntı farkı vardır. Romanlar, olay ve
kahramanları daha geniş ele alırken; hikayeler daha dar bir şekilde yazılır.

Destan:

Bir ulusun kahramanlıklarını, savaşlarını, büyük toplumsal olaylarını anlatan ve genellikle şiir (nazım) biçiminde oluşturulan eserlere destan denir.
* Yazı türleri içinde en uzun olanıdır.
* Efsaneden sonra bilinen en eski türdür.
* Sözlü edebiyat ürünüdür; ancak sonradan yazıya geçirilen destanlar da vardır.
*Olağanüstü olaylar ve kahramanlar vardır.

* Destan kahramanları yarı tanrısal nitelikler taşıyan han, hakan ve kağan gibi kişilerdir.

Anı (Hatıra):

Yaşanmış olayların, üzerinden zaman geçtikten sonra yazıldığı yazı türüne anı (hatıra) denir.
*Bir kişinin yaşadığı veya tanık olduğu olaylar anlatılır.
*Yazar, olayları kendi bakış açısından anlatır
*Geçmişe ışık tutar.
*Tarihsel olayların öğrenilmesine katkıda bulunur.

Günlük (Günce):

Düzenli bir biçimde yazılan, tarih atılan günlük notlara, bir yazarın yaşamı boyunca günü gününe yazdığı yazılara günlük denir.

* Olaylar günü gününe, tarih belirtilerek yazılır.
*Kısa yazılardır.
* Kaleme alan kişinin yaşamından izler taşır.
* İçten ve sevecendir. Anlatımda “iç konuşma” yöntemi kullanılır.
* Günlük ”ruzname, günce, dert dökme defteri, jurnal, isimleri ile de
değerlendirilmiştir.

Tiyatro:

Sahnede oynatılmak üzere yazılan yazılardır.
*Olaylar sahnede canlandırılır.
*Perdeler hâlinde oynanır.
*Olaylar; komedi, trajedi ve dram şeklinde olabilir.
*Türk Edebiyatında ilk tiyatro örneği Şinasi / Şair Evlenmesi’dir.
*Tiyatrodan önce Orta Oyunu ülkemizde kültürel açıdan yer almaktadır.

Düşünce Yazıları

Makale:

Herhangi bir konuda bilgi vermek veya bir gerçeği savunmak için yazılan yazılara makale denir.

*Makalenin temel öğesi fikirdir.
* İnceleme ve araştırmaya dayanır.
*Bir tezi savunmak, desteklemek amacı taşır.
*Makalelerde bilimsel verilerden yararlanılır.
*Gazete ve dergi yazısıdır.
* Dergilerde yayınlanan bilimsel makalelerin aktüel olma şartı yoktur.
*Bilgiye ulaşmadan, duygu ve düşüncelerle makale yazılmaz.

Deneme:

Bir yazarın herhangi bir konu üzerinde, özel görüş ve düşüncelerini
iddiasız, kesin kurallara varmaksızın anlattığı yazılara deneme denir.

* Denemede konu sınırlaması yoktur. Yazar, istediği konuyu ele alıp işleyebilir.
* Yazarın anlattıklarını kanıtlama kaygısı yoktur.
* Yazar kendisiyle konuşuyor gibi bir anlatım kullanır.
* Anlatılanlar kesin bir sonuca bağlanmaz.
*Denemede alabildiğine kişisellik ve kendine özgülük vardır.

Söyleşi(Sohbet):

Yazarın, gündelik olaylarla ilgili düşüncelerini, okuyucu ile karşı karşıya oturup konuşuyormuş gibi içten bir hava içinde yazdığı yazılara sohbet denir.

*Karşılıklı konuşma havası içinde yazılır.
*Belirli konusu yoktur. Her şey sohbet konusu olabilir.
*Gazete ve dergi yazılarıdır.
*Yazarın kendi kişisel düşüncesi ağırlıktadır.
* En önemli özelliği, samimi bir üslupla kaleme alınmasıdır.
*Yazarın öğretme ve kanıtlama amacı yoktur.

Fıkra:

Bir yazarın, herhangi bir konu üzerinde, kişisel anlayış, görüş ve düşüncelerini güzel bir üslupla, hiçbir kanıtlama gereği duymadan anlattığı
yazı türüne fıkra denir. Mizah ve gazete köşe yazısı olmak üzere iki türde fıkra vardır.

* Gazete yazısıdır.
*Yazar düşüncelerini kanıtlama yoluna gitmez.
*Dil doğaldır. Günlük deyimlere, yer yer nükteli sözlere yer verilir.
*Okuyucuyla sohbet ediyormuş havası hakimdir. Anlatım senli benlidir.

Eleştiri:

Bir sanat eserinin olumlu ya da olumsuz yanlarını somut verilere dayanarak yargılayıp eserin gerçek değerini ortaya koymak amacıyla yazılan yazı türüne eleştiri denir.

* Eleştiri yazıları, bir eseri tanıtmayı amaçlar.
*Eleştiri yapan kişiye eleştirmen denir.
*Değerlendirme yazılarıdır.
* Eleştiride esas olan sadece olumsuz yanları değerlendirmek değil, olumlu yanları da gözler önüne sermektir.
*Eleştirinin amacı, okuyucuya ve yazara kılavuzluk yapmaktır.

Nutuk(Söylev)

Nutuk, kelime anlamı olarak, “söz, lakırdı; söyleyiş, söylemek kuvveti”
demektir. Türkçede bu kelime daha çok “bir topluluğa karşı söylenilen
söz, hitabet” karşılığında kullanılmaktadır. Dinleyenleri coşturmak ve belli bir amaca yöneltmek; onlara bir duyguyu, bir düşünceyi, bir isteği, bir ülküyü aşılamak; önemli açıklamalarda bulunmak için yapılan etkili, coşkulu konuşmalara Söylev (Nutuk) denir.

Atatürk’ün “Nutuk” adlı eseri bu türe bir örnektir.

Bildirme Yazıları

Biyografi (Yaşam Öyküsü):

Tanınmış, eserler yazmış, ün bırakmış kişileri tanıtmak amacıyla yazılan yazılara biyografi denir.
*Önemli şahısların hayatı başkası tarafından anlatılır.
*Anlatılan kişinin hayatı tarih sırasına göre ele alınır.
* Kurgusal değildir, gerçekçidir.
* Üçüncü kişinin ağzıyla anlatılır

Otobiyografi (Öz Yaşam Öyküsü):

Bir insanın, kendi hayatını kendisinin yazdığı eserlere otobiyografi denir. Biyografilerde kişinin hayatı, çalışmaları başkası tarafından yazılırken otobiyografilerde kişi kendisini anlatır, yazar.
*Kaynak olarak kişi kendisini ve aile büyüklerinden aldığı bilgiyi kullanır.
*Birinci kişinin ağzıyla anlatılır.

Haber Yazısı:

Belli bir zaman içerisinde geçen olayları anında okuyucuya bildiren gazete yazılarına haber denir. Gazetelerde haber toplayan kişilere muhabir denir.
* Haber yazılarında temel ilke nesnelliktir.
*Bir haber yazısı 5N1K (kim, ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin?) sorularına cevap vermelidir.
*Haber; ilginç, yeni, doğru ve önemli olmalıdır.

Röportaj:

Gazetecilerin bir yeri, bir kurumu ziyaret ederek o yerin özelliklerini, orada gördüklerini, kişisel düşünceleriyle birleştirip fotoğraflarla belgeleyerek kaleme aldıkları yazılardır.

Gezi Yazısı:

Gezip görülen yerlerin anlatıldığı yazı türüdür.
*Gezilen yerlerle ilgili izlenimler edebî bir üslupla anlatır.
*Yazar, iyi bir gözlemcidir.
*Duygu ve düşüncelere yer verilebilir.
*Evliyâ Çelebi’nin Seyahatnâme adlı eseri bu türe örnektir.

Mektup:

Bir şey haber vermek, sormak, istemek veya duyguları bildirmek için yazılan yazılardır.

*Hitapla başlar ve mutlaka tarih atılır.
*Özel mektuplar, edebî mektuplar, resmî mektuplar ve iş mektupları olmak üzere dört türü vardır.
*Özel mektuplar; yakın çevremizdeki insanlara yazılır.
*Edebî mektuplar, edebiyatçıların birbirlerine gönderdikleri mektuplardır.
*Resmî mektuplar, devlet dairelerinin kendi aralarındaki mektuplaşmalardır. İş mektupları, kişiler ve ticari kurum arasındaki mektuplaşmalardır.

Dilekçe:

Bir isteği, bir şikayeti duyurmak veya bir konuda bilgi vermek, bilgi istemek için yazılan başvuru yazısına dilekçe denir.

*Dilekçeler, konularına göre uzun veya kısa olabilir. Konular kısa ve öz olarak belirtilir. Gereksiz ayrıntılara yer verilmez.
*Dilekçelerde ciddi, ağırbaşlı bir dil kullanılır. Anlatımın yalın ve duru olmasına özen gösterilir. Süslü, yapmacık, laubali ifadelerden kesinlikle kaçınılmalıdır.
*Adres-imza-tarih bölümlerine dikkat etmek gerekir.

Tutanak:

Belgelenmesi gereken bir durumu tespit edenler tarafından hazırlanıp imzalanan belgeye tutanak veya zabıt denir.
Tutanakların başlık ve sonuç bölümünde tutanak oldukları belirtilmelidir. Tutanakta tarih ve gerekirse saat bilgisine yer verilmelidir. Tutanakta olaya şahit olanlar veya toplantı başkanlarının adı, soyadı ve imzası yer almalıdır. Tutanakta kronolojik sıraya göre anlatım yapılmalıdır.
Örneğin trafik kazasında tutulan resmi belgelere tutanak denir.

İlan-Reklam:

Herhangi bir konuda duyuruda bulunmaya ilan denir.
Bir malı, bir ürünü çeşitli iletişim araçları yoluyla ilgilenecek olanlara veya kitlelere duyurmak ve tanıtmak amacıyla hazırlanan yazılı veya görsel içeriğe reklam denir.

Şiir Türleri

Lirik Şiir:

Lirik Şiir, şairin ruhunda ortaya çıkan ve yükselen heyecan duygularını, içli bir biçimde ifade eden, duygu yüklü olan şiirlere denir. Lirik şiir, toplumun neredeyse her kesimini alakadar eden, acı ya da sevinç gibi ortak olan duyguları veya özlem, ayrılık, aşk gibi kişisel duyguları coşkulu bir biçimde işler.

“Kara dutum, çatal karam,çingenem
Nar tanem, nur tanem, bir tanem,
Ağaç isem dalımsın salkım saçak
Petek isem balımsın oğulum
Günahımsın vebalimsin.
Dili mercan, dizi mercan, dişi mercan
Yoluna bir can koyduğum,”

Epik Şiir:

Kahramanlık, yiğitlik, savaş” konularını ya da tarihi bir olayı coşkulu bir şekilde işleyen şiirlere denir. Destansı özellikler gösteren şiirlerdir.

“Bizdik o hücumun aşkıyla kanatlı
Bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı
Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle
Canlandı o meşhur ova at kişnemesiyle”

Didaktik Şiir:

Belirli bir fikri kabul ettirmek ya da belirli bir konuda bilgi vermek, nasihat etmek, ahlaki olarak bir ders vermek için yazılan, öğretici olan şiirlerdir.

“Dostum diye inanıp sır söyleme sakın
Ne kadar olsa da güvenilir ve yakın
Sırrın sende bile durup gizlenmezken
Durur mu hiç dostunda, iyi düşün.”
( Atabetü’l Hakayık))

Satirik Şiir:

Toplum hayatında aksayan yönlerin, düzensizliklerin; insanların çeşitli konulardaki becerisizliklerinin ve zayıflıklarının anlatıldığı yergi şiirlerine denir. Satirik şiirde amaç, tembelliği, açgözlülüğü, çıkarcılığı; adaletsizliği, haksızlığı, rüşveti vs. eleştirmektir. Şair bunu iğneleyici bir anlatımla gerçekleştirir.

“Söylersin de söz içinde şaşmazsın
Helâli haramı yersin seçmezsin
Nasibin kesilir de sular içmezsin
Akar çaylar senin olsa ne fayda”
Pir Sultan Abdal

Pastoral Şiir:

Tabiat güzelliklerini, doğal yaşamı, tabiatı ve kır yaşamlarını anlatan şiirlerdir.  Edebi metinler içerisinde çobanları, köy ve kır hayatını, doğal olanı güzel  anlatmak için kullanılan şiirlere pastoral şiirler denir.

Yanık bir kaval sesi geliyordu uzaktan
Derdi dağlardan aşkın ak abalı bir çobandan
Önünde sürüleri ardında sürüleri
İniyordu yemyeşil, dumanlı bir yamaçtan

Metin türleri 3.sınıf, metin türleri 4.sınıf, metin türleri 5.sınıf, metin türleri 6.sınıf, metin türleri 7.sınıf, metin türleri 8.sınıf

Metin türleri 3.sınıf test, konu anlatımı, çalışma kağıdı; metin türleri 4.sınıf test, konu anlatımı, çalışma kağıdı;  metin türleri test, konu anlatımı, çalışma kağıdı; metin türleri 6.sınıf test, konu anlatımı, çalışma kağıdı;  metin türleri 7.sınıf test, konu anlatımı, çalışma kağıdı;  metin türleri 8.sınıf test, konu anlatımı, çalışma kağıdı;

Metin türleri 3.sınıf test, konu anlatımı, çalışma kağıdı pdf indir çöz; metin türleri 4.sınıf test, konu anlatımı, çalışma kağıdı pdf indir çöz;  metin türleri test, konu anlatımı, çalışma kağıdı pdf indir çöz; metin türleri 6.sınıf test, konu anlatımı , çalışma kağıdı pdf indir çöz;  metin türleri 7.sınıf test, konu anlatımı, çalışma kağıdı pdf indir çöz;  metin türleri 8.sınıf test, konu anlatımı, çalışma kağıdı pdf indir çöz;

Edebi türler, edebi türler nelerdir, edebi türler ve söz sanatları, edebi türler 8.sınıf, edebi türler 6.sınıf, edebi türler 5.sınıf, edebi türler 4.sınıf, edebi türler test, edebi türlerin sınıflandırılması

Düz yazı türleri, düz yazı türleri nelerdir, düz yazı türleri test, düz yazı türleri 8.sınıf, düz yazı türleri 7.sınıf, düz yazı türleri çıkmış sorular, düz yazı türleri örnekleri, düz yazı türleri pdf, düz yazı türleri test pdf, düz yazı türleri konu anlatımı, düz yazı türleri ders notu pdf indir

Şiir türleri, şiir türleri nelerdir, şiir türleri örnekleri, şiir türleri test, şiir türleri ve anlamları, şiir türleri ayt, şiir türleri 6.sınıf, şiir türleri pdf indir, şiir türleri 7.sınıf, şiir türleri konu anlatımı

Olay yazısı nedir, olay yazısı örnekleri, olay yazısı örneği, olay yazısı nedir örnek, olay yazısı nasıl yazılır, olay yazısına örnek, olay yazısının özellikleri, olay yazısından alınmıştır ne demek, olay yazısı nasıl yazılır örnek, olay yazısı test pdf indir,

Olay yazıları, olay yazıları nelerdir, olay yazıları örnekleri, olay yazılarında en etkili yöntem, olay yazıları türleri, olay yazıları çeşitleri, olay yazılarının bölümleri, olay yazılarında plan, olay yazılarının özellikleri,

Düşünce yazısı nedir, düşünce yazısı örnekleri, düşünce yazısı özellikleri, düşünce yazısı nasıl yazılır, düşünce yazısı nedir örnek, düşünce yazısı konuları, düşünce yazısı örnek, düşünce yazısına örnek, düşünce yazısı türleri nelerdir, düşünce yazısı fıkra örnekleri, test çalışma kağıdı konu anlatımı ders notu pdf indir

Düşünce yazıları, düşünce yazıları nelerdir, düşünce yazılarının özellikleri, düşünce yazıları örnekleri, düşünce yazıları oku, düşünce yazılarında plan, düşünce yazıları test çalışma kağıdı konu anlatımı ders notu pdf indir

Bildirme yazıları, bildirme yazıları nelerdir, bildirme yazıları 8.sınıf, bildirme yazıları 7.sınıf, bildirme yazıları ne demek, bildirme yazıları hangileridir, bildirme yazıları tanımı, bildirme yazıları ve özellikleri, bildirme yazıları kaça ayrılır, bildirme yazıları hangisidir, bildirme yazıları ders notu çalışma kağıdı test indir

Bildirme yazısı bulmaca, bildirme yazısı nedir, bildirme yazısı mesaj bulmaca, bildirme yazısı ne demek örnek,

Olay yazıları,

Masal türü, masal türü nedir, masal türü örnekleri, masal türünün bölümleri, masal türüyle ilgili kavramlar, masal türüyle ilgili kavramlar, masal türü edebiyatımıza hangi dönemde girmiştir, masal türünün özellikleri 9.sınıf, masal türünün tarihi gelişimi, masal türü ders notu, masal türü çalışma kağıdı, masal türü testi, masal türü çıkmış sorular masal türü tyt ayt kpss lgs, masal türünün ilk örneği, masal türündeki kitaplar, masal türünde yazan yazarlar, dünyada masal türü örnekleri, dünyada masal türü yazan yazarları, 

Fabl türü, fabl türü nedir, fabl türü örnekleri, fabl türünün bölümleri, fabl türüyle ilgili kavramlar, fabl türüyle ilgili kavramlar, fabl türü edebiyatımıza hangi dönemde girmiştir, fabl türünün özellikleri 9.sınıf, fabl türünün tarihi gelişimi, fabl türü ders notu, fabl türü çalışma kağıdı, fabl türü testi, fabl türü çıkmış sorular fabl türü tyt ayt kpss lgs, fabl türünün ilk örneği, fabl türündeki kitaplar, fabl türünde yazan yazarlar, dünyada fabl türü örnekleri, dünyada fabl türü yazan yazarları,  la fonten

Hikaye türü, hikaye türü nedir, hikaye türü örnekleri, hikaye türünün bölümleri, hikaye türüyle ilgili kavramlar, hikaye türüyle ilgili kavramlar, hikaye türü edebiyatımıza hangi dönemde girmiştir, hikaye türünün özellikleri 9.sınıf, hikaye türünün tarihi gelişimi, hikaye türü ders notu, hikaye türü çalışma kağıdı, hikaye türü testi, hikaye türü çıkmış sorular hikaye türü tyt ayt kpss lgs, hikaye türünün ilk örneği, hikaye türündeki kitaplar, hikaye türünde yazan yazarlar, dünyada hikaye türü örnekleri, dünyada hikaye türü yazan yazarları, 

Roman türü, roman türü nedir, roman türü örnekleri, roman türünün bölümleri, roman türüyle ilgili kavramlar, roman türüyle ilgili kavramlar, roman türü edebiyatımıza hangi dönemde girmiştir, roman türünün özellikleri 9.sınıf, roman türünün tarihi gelişimi, roman türü ders notu, roman türü çalışma kağıdı, roman türü testi, roman türü çıkmış sorular roman türü tyt ayt kpss lgs, roman türünün ilk örneği, roman türündeki kitaplar, roman türünde yazan yazarlar, dünyada roman türü örnekleri, dünyada roman türü yazan yazarları, 

Destan türü, destan türü nedir, destan türü örnekleri, destan türünün bölümleri, destan türüyle ilgili kavramlar, destan türüyle ilgili kavramlar, destan türü edebiyatımıza hangi dönemde girmiştir, destan türünün özellikleri 9.sınıf, destan türünün tarihi gelişimi, destan türü ders notu, destan türü çalışma kağıdı, destan türü testi, destan türü çıkmış sorular destan türü tyt ayt kpss lgs, destan türünün ilk örneği, destan türündeki kitaplar, destan türünde yazan yazarlar, dünyada destan türü örnekleri, dünyada destan türü yazan yazarları, 

Anı (hatıra) türü, anı (hatıra) türü nedir, anı (hatıra) türü örnekleri, anı (hatıra) türünün bölümleri, anı (hatıra) türüyle ilgili kavramlar, anı (hatıra) türüyle ilgili kavramlar, anı (hatıra) türü edebiyatımıza hangi dönemde girmiştir, anı (hatıra) türünün özellikleri 9.sınıf, anı (hatıra) türünün tarihi gelişimi, anı (hatıra) türü ders notu, anı (hatıra) türü çalışma kağıdı, anı (hatıra) türü testi, anı (hatıra) türü çıkmış sorular anı (hatıra) türü tyt ayt kpss lgs, anı (hatıra) türünün ilk örneği, anı (hatıra) türündeki kitaplar, anı (hatıra) türünde yazan yazarlar, dünyada anı (hatıra) türü örnekleri, dünyada anı (hatıra) türü yazan yazarları, 

Günlük türü, günlük türü nedir, günlük türü örnekleri, günlük türünün bölümleri, günlük türüyle ilgili kavramlar, günlük türüyle ilgili kavramlar, günlük türü edebiyatımıza hangi dönemde girmiştir, günlük türünün özellikleri 9.sınıf, günlük türünün tarihi gelişimi, günlük türü ders notu, günlük türü çalışma kağıdı, günlük türü testi, günlük türü çıkmış sorular günlük türü tyt ayt kpss lgs, günlük türünün ilk örneği, günlük türündeki kitaplar, günlük türünde yazan yazarlar, dünyada günlük türü örnekleri, dünyada günlük türü yazan yazarları, 

Tiyatro türü, tiyatro türü nedir, tiyatro türü örnekleri, tiyatro türünün bölümleri, tiyatro türüyle ilgili kavramlar, tiyatro türüyle ilgili kavramlar, tiyatro türü edebiyatımıza hangi dönemde girmiştir, tiyatro türünün özellikleri 9.sınıf, tiyatro türünün tarihi gelişimi, tiyatro türü ders notu, tiyatro türü çalışma kağıdı, tiyatro türü testi, tiyatro türü çıkmış sorular tiyatro türü tyt ayt kpss lgs, tiyatro türünün ilk örneği, tiyatro türündeki kitaplar, tiyatro türünde yazan yazarlar, dünyada tiyatro türü örnekleri, dünyada tiyatro türü yazan yazarları, 

Düşünce Yazıları:

Makale türü, makale türü nedir, makale türü örnekleri, makale türünün bölümleri, makale türüyle ilgili kavramlar, makale türüyle ilgili kavramlar, makale türü edebiyatımıza hangi dönemde girmiştir, makale türünün özellikleri 9.sınıf, makale türünün tarihi gelişimi, makale türü ders notu, makale türü çalışma kağıdı, makale türü testi, makale türü çıkmış sorular makale türü tyt ayt kpss lgs, makale türünün ilk örneği, makale türündeki kitaplar, makale türünde yazan yazarlar, dünyada makale türü örnekleri, dünyada makale türü yazan yazarları,  makale yazarak para kazanmak, makale siteleri, makale oku, makale örnekleri, makale özellikleri,

Deneme türü, deneme türü nedir, deneme türü örnekleri, deneme türünün bölümleri, deneme türüyle ilgili kavramlar, deneme türüyle ilgili kavramlar, deneme türü edebiyatımıza hangi dönemde girmiştir, deneme türünün özellikleri 9.sınıf, deneme türünün tarihi gelişimi, deneme türü ders notu, deneme türü çalışma kağıdı, deneme türü testi, deneme türü çıkmış sorular deneme türü tyt ayt kpss lgs, deneme türünün ilk örneği, deneme türündeki kitaplar, deneme türünde yazan yazarlar, dünyada deneme türü örnekleri, dünyada deneme türü yazan yazarları,  deneme oku, deneme nasıl yazılır,

Sohbet (söyleşi) türü, sohbet (söyleşi) türü nedir, sohbet (söyleşi) türü örnekleri, sohbet (söyleşi) türünün bölümleri, sohbet (söyleşi) türüyle ilgili kavramlar, sohbet (söyleşi) türüyle ilgili kavramlar, sohbet (söyleşi) türü edebiyatımıza hangi dönemde girmiştir, sohbet (söyleşi) türünün özellikleri 9.sınıf, sohbet (söyleşi) türünün tarihi gelişimi, sohbet (söyleşi) türü ders notu, sohbet (söyleşi) türü çalışma kağıdı, sohbet (söyleşi) türü testi, sohbet (söyleşi) türü çıkmış sorular sohbet (söyleşi) türü tyt ayt kpss lgs, sohbet (söyleşi) türünün ilk örneği, sohbet (söyleşi) türündeki kitaplar, sohbet (söyleşi) türünde yazan yazarlar, dünyada sohbet (söyleşi) türü örnekleri, dünyada sohbet (söyleşi) türü yazan yazarları,  sohbet (söyleşi) oku, sohbet (söyleşi) nasıl yazılır,

Fıkra türü, fıkra türü nedir, fıkra türü örnekleri, fıkra türünün bölümleri, fıkra türüyle ilgili kavramlar, fıkra türüyle ilgili kavramlar, fıkra türü edebiyatımıza hangi dönemde girmiştir, fıkra türünün özellikleri 9.sınıf, fıkra türünün tarihi gelişimi, fıkra türü ders notu, fıkra türü çalışma kağıdı, fıkra türü testi, fıkra türü çıkmış sorular fıkra türü tyt ayt kpss lgs, fıkra türünün ilk örneği, fıkra türündeki kitaplar, fıkra türünde yazan yazarlar, dünyada fıkra türü örnekleri, dünyada fıkra türü yazan yazarları,  fıkra oku, fıkra nasıl yazılır,

Eleştiri türü, eleştiri türü nedir, eleştiri türü örnekleri, eleştiri türünün bölümleri, eleştiri türüyle ilgili kavramlar, eleştiri türüyle ilgili kavramlar, eleştiri türü edebiyatımıza hangi dönemde girmiştir, eleştiri türünün özellikleri 9.sınıf, eleştiri türünün tarihi gelişimi, eleştiri türü ders notu, eleştiri türü çalışma kağıdı, eleştiri türü testi, eleştiri türü çıkmış sorular eleştiri türü tyt ayt kpss lgs, eleştiri türünün ilk örneği, eleştiri türündeki kitaplar, eleştiri türünde yazan yazarlar, dünyada eleştiri türü örnekleri, dünyada eleştiri türü yazan yazarları,  eleştiri oku, eleştiri nasıl yazılır,

Bildirme yazıları:

Biyografi nedir biyografi ne demek biyografi türünün özellikleri biyografi örnekleri biyografi ders notu biyografi soruları biyografi kitapları biyografi yazan yazarlar biyografi nasıl yazılır biyografi yaşam öyküsü biyografi filmleri pdf indir biyografi çıkmış sorular

Otobiyografi nedir otobiyografi ne demek otobiyografi türünün özellikleri otobiyografi örnekleri otobiyografi ders notu otobiyografi soruları otobiyografi kitapları otobiyografi yazan yazarlar otobiyografi nasıl yazılır otobiyografi yaşam öyküsü otobiyografi filmleri pdf indir otobiyografi çıkmış sorular

Haber yazısı nedir haber yazısı ne demek haber yazısı türünün özellikleri haber yazısı örnekleri haber yazısı ders notu haber yazısı soruları haber yazısı kitapları haber yazısı yazan yazarlar haber yazısı nasıl yazılır pdf indir haber yazısı çıkmış sorular

Röportaj nedir röportaj ne demek röportaj türünün özellikleri röportaj örnekleri röportaj ders notu röportaj soruları röportaj kitapları röportaj yazan yazarlar röportaj nasıl yazılır pdf indir röportaj çıkmış sorular

Gezi yazısı nedir gezi yazısı ne demek gezi yazısı türünün özellikleri gezi yazısı örnekleri gezi yazısı ders notu gezi yazısı soruları gezi yazısı kitapları gezi yazısı yazan yazarlar gezi yazısı nasıl yazılır gezi yazısı filmleri pdf indir gezi yazısı çıkmış sorular

Mektup nedir mektup ne demek mektup türünün özellikleri mektup örnekleri mektup ders notu mektup soruları mektup kitapları mektup yazan yazarlar mektup nasıl yazılır pdf indir mektup çıkmış sorular

Dilekçe nedir dilekçe nasıl yazılır dilekçe özellikleri dilekçede olmazsa olmazlar dilekçe kuralları dilekçe örnekleri

Tutanak nedir tutanak nasıl yazılır tutanağı kimler tutabilir yazabilir tutanak örneği kaza tutanağı örneği

İlan nedir nasıl ilan verilir ilan ne işe yarar reklam nedir reklam ne işe yarar

Lirik şiir nedir lirik şiir nasıl yazılır lirik şiir örnekleri şairlerin meşhur lirik şiirleri lirik şiir özellikleri lirik şiir türü, lirik şiirin halk edebiyatında karşılığı, lirik şiire divan edebiyatında ne denir

Epik şiir nedir epik şiir nasıl yazılır epik şiir örnekleri şairlerin meşhur epik şiirleri epik şiir özellikleri epik şiir türü

Didaktik şiir nedir didaktik şiir nasıl yazılır didaktik şiir örnekleri şairlerin meşhur didaktik şiirleri didaktik şiir özellikleri didaktik şiir türü

Satirik şiir nedir satirik şiir nasıl yazılır satirik şiir örnekleri şairlerin meşhur satirik şiirleri satirik şiir özellikleri satirik şiir türü

Pastoral şiir nedir pastoral şiir nasıl yazılır pastoral şiir örnekleri şairlerin meşhur pastoral şiirleri pastoral şiir özellikleri pastoral şiir türü

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu